ŠAMPIONÁT

Zástupcovia SZŠR so súhlasom SRZ v úzkej súčinnosti so svetovou federáciou športového muškárenia FIPS-Mouche vybrali pre toto podujatie nasledovné súťažné sektory: rieky Hron, Orava, Váh (2 sektory) and vodnú nádrž Dedinky. Hlavným zámerom bolo poskytnúť súťažiacim aj nové lokality, na ktorých sa historicky na Slovensku na svetovom podujati ešte nepretekekalo.
Pokyny k tréningom: tréning na súťažnej trati pre členov tímov a ich agentov je možný do 12.augusta (vrátane). V období 6.-17. septembra  platí všeobecný zákaz lovu na súťažných sektoroch (presné hranice viď google mapa dolu).

SÚŤAŽNÉ SEKTORY

SEKTOR 01

Rieka ORAVA

Sektor začína od cestného mosta in meste v Tvrdošín v smere toku až cestný most v obci Kriva. Je to najväčšia súťažná rieka so širkou koryta 30 až 50m, s priemernou  hĺbkou 60-120cm, s vynimočnými hlbočinami s hĺbkou 2-3m. Brehy su výrazne pokryté príbrežnou vegetáciou. Priemetný prietok v mesiaci september okolo 15m3/s.  
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská, biela ryba.

Súťažný sektor začína na sútok riek Váh a Belá v Liptovskom Hrádku a pokračuje po prúde až po vtok potoka Demänovka v meste Liptovký Mikuláš. Z dôvodu výskytu niekoľkých malých vodných elektrární sú niektoré úseky vynechané. Priemerný prietok v mesiaci september okolo 8 m3/s.
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská.

SEKTOR 02

Rieka VÁH dolný úsek (LM)

SEKTOR 03

Rieka VÁH horný úsek (LH)

Súťažný sektor začína od sútoku riek Biely a Čierny Váh nad L.Hrádkom až cestný most v obci Liptovská Porúbka. Rieka má stredne veľký charakter, so šírkou toku 12 až 20m, priemernou hĺbkou 50-100cm, výnimočne s hlbočinami 1,5 až 2 m. Priemerný prietok v septembri okolo 6 m3/s. Brehy su výrazne pokryté príbrežnou vegetáciou. 
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská.

Súťažny sektor začína od cestneho mosta pri motoreste Grajciar (pod odbočkou na Ľubietovú) po prúde rieky až po cestný most v obci Šalková. Šírka toku 15 to 20m, so zvyčajnou  hĺbkou 50-140cm, ojedinele s hlbočinami do 2m. Brehy su výrazne pokryté príbrežnou vegetáciou.
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská, biela ryba.

SEKTOR 04

Rieka HRON

SEKTOR 05

Priehrada DEDINKY (lov z člnov)

Vodná nádrž rozlohy 86 Ha, s hĺbkou v rozsahu od 3 do 28 m, v priemere 12 m. Priehrada ma regulované spevnené brehy a súťažný sektor je z južnej strany (blízko priehradného múru) ohraničený bójkami a zo severnej prvým železničným mostom.  Súťažné člny majú kapacitu 3 osôb a budú vybavené štandardizovanými padákmi.
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, pstruh jazerný.

MAPA SEKTOROV